2021 International Workshop on New Domain Technology of

Ferroelectric Materials and Their Applications

(NDTFMA2021)

 

FULL VIRTUAL, Japan/Korea Standard Time 8:00-14:00 of Jan. 23 (Sat.), 2021

 

Final Program

 

Manuals for Zoom NDTFMA 2021

 

Important Announcement for Speakers

 

Second announcement

 

Registration Form for Chinese

 

Registration Form for others

 

Payment of Registration Fee

The registration fee includes an Extended Abstract Proceedings.

Registration fee of participants from academia will be waived.

 

Extended Abstract Proceedings sale (an electric file.pdf)

Presenters can receive a free Extended Abstract Proceedings.

 

NDTFMA2021 ppt template

 

How to send a big MP4 file to the committee

 

Organizing committee:

Chairperson: Tomoaki Karaki (Toyama Pref. Univ.)

Secretary-general:

Yohachi (John) Yamashita, Jiawang Hong

Advisory committee:

Yohachi (John) Yamashita, Guorong Li, Jingfeng Li, Takaaki Tsurumi, Ho-Yong Lee, Xiaoning Jiang,

Shujun Zhang, Haosu Luo, Satoshi Wada, Zhuo Xu, Wook Jo, Jianguo Zhu, Wei Ren

Program Committee:

Jiawang Hong, Jiangtao Zeng, Fei Li, Jiagang Wu, Ichiro Fujii, Xi’an Wang

 

Contact person (organizing chairperson):

Tomoaki KARAKI

Toyama Prefectural University, Toyama 939-0398, Japan

E-mail: chen@pu-toyama.ac.jp