Members

 Name Title  email 
Murakami, Tatsuya Professor murakami<at>pu-toyama.ac.jp
Fukuda, Ryosuke Postdoc fukuda<at>pu-toyama.ac.jp
Nargis, Mahumuda Postdoc nargis<at>pu-toyama.ac.jp
Tani, Misaki M2
Kawakami, Ryo B4
Shima, Rumina B4
Sugimori, Misaki B4
Shibukawa, Shiori B3
Tsukio, Yui B3
Mizukami, Yu B3
Soto, Akiko Research Assistant soto<at>pu-toyama.ac.jp
Sagioka, Junko Research Assistant sagioka<at>pu-toyama.ac.jp


Past members